harrodsching係一個鐵迷,同時係一個巴迷,佢係2006年12月加入discuss,經常在鐵路討論發言。

在2009年開始,有傳韓製列車調入將軍澳線時,佢就開始活躍在鐵路討論,而且經常發言,不過佢將列車時間全文搬來抄,並抄襲其他網民的發文,結果引起其他網民不滿,X社清春X更毫不客氣地作出批評同諷刺佢。[1][2][3][4][5][6][7]


參考資料

相關條目

除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。